کابل تبدیل USB به USB-C بروفون مدل BX11 طول 1 متر

  • نوع رابط:USB-C